Top 8 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chi tiết nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là một tài liệu quan trọng trong quá trình giải quyết hợp đồng giữa các bên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng, mục đích của việc lập biên bản này, trường hợp cần thiết phải có biên bản thanh lý hợp đồng, đặc điểm của biên bản, và quy trình thực hiện việc lập biên bản.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là một bản ghi chép chi tiết về việc chấm dứt hợp đồng giữa các bên. Thông thường, việc thanh lý hợp đồng xảy ra khi một trong hai bên không thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu. Đây là cách để các bên chấm dứt quan hệ hợp đồng một cách hợp pháp và không gây tranh chấp.

2. Mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng

Mục đích chính của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng là xác nhận rằng các bên đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong hợp đồng và không còn nghĩa vụ pháp lý nào còn tồn tại giữa họ sau khi chấm dứt hợp đồng. Biên bản này thường được tạo ra để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và tránh những vấn đề phát sinh sau khi hợp đồng được giải quyết.

3. Trường hợp cần nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng không phải là bắt buộc trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, có một số trường hợp cụ thể khi việc lập biên bản này là cần thiết:

 1. Hợp đồng chấm dứt trước hạn: Khi một trong hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời gian hợp đồng đã thỏa thuận, việc lập biên bản thanh lý hợp đồng là cần thiết để đảm bảo rằng việc chấm dứt này được thực hiện theo đúng quy trình.
 2. Không thực hiện đúng điều khoản hợp đồng: Trong trường hợp một trong hai bên không tuân thủ đúng các điều khoản trong hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giúp xác định rõ lý do và căn cứ để chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp.
 3. Thỏa thuận giữa các bên: Trong một số trường hợp, việc lập biên bản thanh lý hợp đồng có thể được thực hiện khi cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng một cách thỏa thuận và không có mâu thuẫn hay tranh chấp nào xảy ra.

4. Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng thường có những đặc điểm chung sau:

 1. Thông tin về hợp đồng ban đầu: Biên bản sẽ đề cập đến thông tin cơ bản về hợp đồng gốc, như tên các bên tham gia, ngày ký kết hợp đồng, và các điều khoản chính trong hợp đồng.
 2. Lý do chấm dứt: Biên bản ghi lại lý do cụ thể tại sao hợp đồng được chấm dứt. Điều này là cần thiết để làm rõ lý do chấm dứt và tránh những tranh cãi sau này.
 3. Thời gian chấm dứt: Biên bản sẽ xác định thời điểm chính thức mà hợp đồng được chấm dứt và không còn hiệu lực.
 4. Xác nhận các bên không còn nghĩa vụ pháp lý: Biên bản xác nhận rằng sau khi chấm dứt hợp đồng, không còn nghĩa vụ pháp lý nào còn tồn tại giữa các bên.
 5. Chữ ký của các bên: Biên bản thường được ký bởi các bên tham gia, đảm bảo sự đồng thuận và xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng.

5. Thủ tục thanh lý hợp đồng

Quy trình lập biên bản thanh lý hợp đồng thường gồm các bước sau:

 1. Thông báo chấm dứt hợp đồng: Một trong hai bên thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng theo quy định trong hợp đồng.
 2. Xác định lý do chấm dứt: Các bên thống nhất và xác định rõ lý do chấm dứt hợp đồng.
 3. Thỏa thuận lập biên bản: Nếu cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng một cách thỏa thuận, họ sẽ thỏa thuận về việc lập biên bản thanh lý hợp đồng và nội dung cần bao gồm trong biên bản.
 4. Lập biên bản thanh lý hợp đồng: Biên bản được lập theo đúng các thỏa thuận đã được đạt giữa các bên.
 5. Ký kết biên bản: Các bên tham gia ký vào biên bản để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng.
 6. Công bố biên bản: Biên bản thanh lý hợp đồng được công bố và có hiệu lực từ thời điểm được ký kết.

6. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

6.1 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

– Căn cứ hợp đồng số ……./… đã ký giữa hai bên ngày … tháng ….. năm….. ;

– Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại 2005;

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay tại địa chỉ số….. đường …, phường …, quận …. tỉnh/Thành phố ….

Chúng tôi gồm:

BÊN A: …………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………….

Ngày sinh: ……………. Dân tộc: …….. Quốc tịch: …………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. Ngày cấp: …………

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………….

BÊN A: ……………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ………………….

Chức vụ: ……………………………………………………….

Ngày sinh: ……………. Dân tộc: …….. Quốc tịch: …………….

Chứng minh nhân dân số: ………………. Ngày cấp: …………

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng số: ……/….. ký ngày …. tháng …. năm …. với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1Thanh lý quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng

Bên B đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng số: ……/….. ký ngày …. tháng …. năm …. ký với Bên A. Hai bên đã nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ và thanh toán đầy đủ nghĩa vụ công nợ của hợp đồng trên.

Điều 2Cam kết chung

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.

Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN A BÊN B
(kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)

 

6.2 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty là việc một trong những vấn thủ tục pháp lý phải đăng ký lại với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để ghi nhận quyền sở hữu cổ phần giữa các cổ đông trong công ty. Sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các bên phải xác lập biên bản thanh lý hợp đồng để thể hiện các bên đã thanh toán tiền cho số lượng cổ phần đã được chuyển giao:
CÔNG TY …………… 

——— 

Số: …….. /BBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm ………

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số ……./HĐCN đã ký giữa Ông………. và Bà …….. ngày … tháng ….. năm….. ;

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên.

Hôm nay tại trụ sở công ty: …………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ………………………………….

Ngày sinh: ……………. Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………….Ngày cấp: …………………

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số cổ phần sở hữu trong công ty: ………… cổ phần tương ứng ……… VNĐ (………. đồng) chiếm …….. vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nh­­ượng: ………… cổ phần trị giá ………. VNĐ (……… đồng) chiếm ……. vốn điều lệ

Số cổ phần sau khi chuyển nhượng: …………

Ông …………………cam kết không có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì đối với việc chuyển nhượng trên. Công ty cam kết đã thanh toán đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ông ……………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ……………………………..

Ngày sinh: ………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………….Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Tổng giá trị hợp đồng: ……………………….VNĐ (…………………….đồng) chiếm …………vốn điều lệ.

 

Điều 1: Bên B thanh toán đầy đủ cho Bên A toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nêu trên cụ thể như sau:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

Điều 2: Bên A đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên và đã trao cho bên B đầy đủ, chính xác và kịp thời các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp tại công ty.

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.

Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Đã hòan tất thủ tục chuyển nhượng

6.3 Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……… /TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …….. số: ….. /… ký ngày …./…../…. giữa Công ty ….. và Công ty …

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ……, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………

Chức danh : ……………………………………………………………

Số điện thoại : …………………………………… Fax: ………………

MST : ……………………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………

Số điện thoại : …………………… Fax: ………………………………

MST : ……………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ….. số: … /…. /… /200. ký ngày … /… /… với nội dung sau:

 

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ….. cho Bên A theo hợp đồng ….. nghiệp số: …./…./…./200. ký ngày …./…./….

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….………………………………

+ Thuế VAT: …………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: ………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên …

 

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc  Giám đốc

 

 

6.4 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

CÔNG TY….

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc
————–
Số: …/20…/BBTL

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

 

 • Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số …/…/HĐCN ngày …./…../….
 • Căn cứ việc thực hiện Hợp đồng trên thực tế;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. Tại trụ sở công ty……… Địa chỉ:…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN):

Ông/Bà Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

BÊN B (BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG):

Ông/Bà …Giới tính:

Sinh ngày: ../../.. Dân tộc: Quốc tịch:

Hộ chiếu: …. Ngày cấp: ….Nơi cấp:….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Cam kết:

– Hai bên cam kết quyền, nghĩa vụ của hai bên đã được thực hiện đầy đủ và Hợp đồng sẽ chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

– Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản, gửi Phòng đăng ký kinh doanh 01 bản, lưu Công ty 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A 

 

BÊN B

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Hai bên đã thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số …/……/HĐCN ngày …./…../……….)

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

6.5 Hướng dẫn soạn biên bản thanh lý hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc
————–

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Số: …../…../HĐ

(Số đăng ký tại NH/HTXTD:…../…..)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …., Tại …………………………………………Chúng tôi gồm có:

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

BÊN CHO VAY (BÊN A):…………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………..

Mã số thuế:…………………Tài khoản số:…………………

Do Ông (Bà): ………….. Sinh năm: ………………………

Chức vụ: ………………………………………… làm đại diện.

BÊN VAY (BÊN B): …………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: ………………………………

Mã số thuế:……………Tài khoản số:………………………

Tài khoản tiền gửi VNĐ số: ……… tại Ngân hàng: ………

Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ………. tại Ngân hàng: ……

Do Ông (Bà): …………….. Sinh năm: ………………………

Chức vụ: …………………………………… làm đại diện.

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

– Bằng số: ……………………………………………………

– Bằng chữ: …………………………………………………

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng

– Kể từ ngày …………… tháng … ………….năm …

– Đến ngày …………. tháng …………… năm ………

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

– Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………

– Mở tại ngân hàng: ………………………………………

– Cho vay bằng tiền mặt.

Chuyển giao thành ……… đợt

– Đợt 1: …………………………………………………

– Đợt 2: …………………………………………………

Điều 3: Lãi suất (1)

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Nghĩa vụ của bên A

4.1 Giao tiền cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận;

4.2 Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu bên A biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên B biết, trừ trường hợp bên B biết mà vẫn nhận tài sản đó;

4.3 Không được yêu cầu bên B trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 478 của Bộ luật dân sự 2005.

Điều 5: Nghĩa vụ của bên B

5.1 Bên B phải trả đủ tiền khi đến hạn;

5.2 Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên B;

5.3 Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên B không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5.4 Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên B không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Điều 6: Sử dụng tiền vay

Các bên có thể thoả thuận về việc tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng tiền vay và có quyền đòi lại tiền vay trước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tiền vay trái mục đích.

Điều 7: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

7.1 Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là ………và giao toàn bộ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành) …

7.2 Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

7.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 8: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 9: Những cam kết chung

9.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

9.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

9.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án …… nơi bên vay đặt trụ sở (2).

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm ………..

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

XÁC NHẬN CỦA XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

 

Ghi chú:

(1) Mức lãi suất cho vay không được vượt quá mức lãi suất theo quy định tại Điều 468 Luật dân sự;

(2) Nếu bên vay là cá nhân thì là nơi bên vay cư trú.

6.6 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho vay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnhphúc
————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

Số: ………………./TLHĐV

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2015

– Căn cứ hợp đồng vay nợ số …ký ngày … tháng năm … iữa … với ……

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……. tại …… chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông(Bà):…………………………… Chức vụ: ………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại:…………………….. Fax: …………………………

Tài khoản: ………………………………………………………

 

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông(Bà):………………………… Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Điện thoại:……………….. Fax: …………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số …………… ký ngày …… tháng ……năm ………

2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

– Tiền gốc:……………………………………………………………

– Tiền lãi: ……………………………………………………………

– Tổng cộng: ………………………………………………………

(Viết bằng chữ: ……………………………………………………)

3. Kể từ ngày …….. tháng …….. năm ……….. , hợp đồng số ……… được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

XÁC NHẬN CỦA XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

6.7 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại:

CÔNG TY ………

(Số: …………….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…..tháng….năm…..

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

 

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 215
 • Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11do Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005
 • Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày …tháng…năm…, tại trụ sở chính của Công ty………

Chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): CÔNG TY …………………

Địa chỉ (Trụ sở chính):

Điện thoại: …………………………………………………

Fax: …………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………

Do ông (bà): …………………………………………………

Chức vụ: …………………………… là người đại diện theo pháp luật.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): CÔNG TY……………

Địa chỉ (Trụ sở chính):……………………………………

Điện thoại: …………………………………………………

Fax: …………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………

Chức vụ: ………………………là người đại diện theo pháp luật.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B giao cho Bên A làm trung gian mua trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2.2. Hàng hóa của bên B đề nghị bên A môi giới có thông tin chi tiết như sau:

STT Tên hàng hóa Số lượng Chất lượng Quy cách bao bì, đóng gói Tính năng sử dụng Đặc điểm kỹ thuật, vật lý Giá bán

 

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là: …… VNĐ (Bằng chữ: …… đồng) trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2.2. Bên B thanh toán cho bên A bằng …… với phương thức ………

Việc thanh toán được chia làm … lần.

a) Lần thứ nhất: …… % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua/bán đặt tiền cọc.

b) Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua/bán làm hợp đồng tại phòng Công chứng …

 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Quyền:

– Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua/bán (cung ứng dịch vụ) …………………… bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác.

– Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định Bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

b) Nghĩa vụ:

– Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

– Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ mà Bên A được môi giới.

– Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;

– Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

– Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

– Được nhận ……% (…… phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Yêu cầu Bên A không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;

– Yêu cầu Bên A bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

b) Nghĩa vụ:

– Chịu chi phí theo hóa đơn thu tiền của cơ quan quảng cáo về việc quảng cáo do Bên A thực hiện theo mục a) khoản 3.1 điều 3 của hợp đồng này.

– Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép Bên B có thể ủy quyền cho Bên A làm thủ tục mua bán sang tên ………… cho người mua với chi phí là: …… VNĐ (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

– Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất ……. %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

– Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

– Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRANH CHẤP

5.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

5.2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… tháng ………. năm ……… đến ngày ………. tháng ………… năm. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ………… ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

Chức vụ

 (Ký tên, đóng dấu)

 

6.8 Biên bản thanh lý hợp đồng môi giới thương mại:

CÔNG TY ……………  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…..tháng….năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ vào hợp đồng số …………………… ký ngày ……….;

– Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …….., tại ………

Chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………

Địa chỉ (Trụ sở chính): ……………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………làm đại diện.

 

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): …………………………………

Địa chỉ (Trụ sở chính): ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………. làm đại diện.

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng ký thanh lý hợp đồng số … ký ngày…

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số ……. ký ngày……

– Hai bên chấm dứt quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng số ….. ký ngày…kể từ ngày biên bản thanh lý hợp đồng này được ký.

 

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Biên bản thanh lý hợp đồng này là cơ sở để hai bên thanh quyết toán và chấm dứt nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng số … ký ngày …

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành ……. bản, Bên A giữ ……. (……..) bản, Bên B giữ ….. (….) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

7. Biên bản thanh lý hợp đồng có bắt buộc không?

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng không phải là bắt buộc theo luật pháp tại một số quốc gia, nhưng nó là một phương tiện hữu ích để xác nhận và ghi chép đầy đủ các thỏa thuận giữa các bên khi chấm dứt hợp đồng. Việc có biên bản thanh lý hợp đồng giúp tránh những tranh cãi sau này và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

8. Một số lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng

 • Luôn xác định rõ lý do chấm dứt hợp đồng và ghi chép chi tiết về việc thỏa thuận giữa các bên.
 • Đảm bảo các thông tin trong biên bản chính xác và đầy đủ để tránh những vấn đề phát sinh sau này.
 • Khi lập biên bản, cần tham khảo luật pháp và quy định tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hợp đồng được thực hiện.
 • Lưu giữ biên bản một cách cẩn thận và bảo vệ nó tránh khỏi mất mát hoặc sửa đổi trái phép.

9. Tạm kết

Biên bản thanh lý hợp đồng là một tài liệu quan trọng để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng giữa các bên một cách hợp pháp và không gây tranh chấp. Việc lập biên bản này giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và tránh những vấn đề phát sinh sau này.

✅  Chuyên ⭕Đánh giá
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: 0903245168
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 0903245168
0877907790

TopLegal tự hào là website uy tín, an toàn và vô cùng tiện ích, giúp bạn khỏi nỗi lo khi phải tìm kiếm một nơi tư vấn pháp lý, kế toán cho mình.
Đây là nơi tổng hợp các văn phòng luật sư, công ty kế toán, kiểm toán uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp trên tất cả mọi miền của Việt Nam

 

Văn phòng Luật

DV Pháp lý

DV Kế toán

DV Kiểm toán

Dịch vụ ly hôn

DV văn phòng chia sẻ

Kiến thức khác

Thông tin liên hệ 

SĐT: 08.7790.7790D

Địa chỉ: 860/60S/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Bình Thạnh

DMCA.com Protection Status