Top 3 mẫu hợp đồng thử việc phổ biến uy tín nhất hiện nay

Hợp đồng thử việc là một loại hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến trong quá trình tuyển dụng và thử nghiệm nhân viên mới trong doanh nghiệp. Theo quy định của Luật lao động Việt Nam, hợp đồng thử việc có thời hạn tối đa là 2 tháng cho các công việc đòi hỏi kỹ năng đặc biệt và tối đa là 3 tháng cho các công việc khác.

1.Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc là văn bản ký kết thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp về thời gian thử làm việc. Văn bản này thường đính kèm quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên với bên còn lại. Hợp đồng thử việc được coi là một phần của hợp đồng lao động.

Điều quan trọng là hợp đồng thử việc nhằm đảm bảo quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình thử việc và đào tạo.

2.Những thông tin cần có trong hợp đồng thử việc

Trong các mẫu hợp đồng thử việc, nhất thiết phải bao gồm các thông tin sau:

 1. Quốc hiệu, tiêu ngữ: Đây là các thông tin nhận dạng đơn vị ký kết hợp đồng, bao gồm tên công ty, tổ chức, hoặc cá nhân.
 2. Tên hợp đồng (Hợp đồng thử việc và đào tạo): Xác định rõ ràng đây là hợp đồng thử việc và có thể kết hợp với mục đích đào tạo nếu cần thiết.
 3. Thông tin người sử dụng lao động: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, mã số thuế (nếu là doanh nghiệp).
 4. Thông tin người lao động: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, và số CMND.
 5. Thông tin công việc và thời gian bắt đầu: Xác định thời gian bắt đầu làm việc, công việc cụ thể cần làm, và chính xác, rõ ràng.
 6. Chế độ làm việc: Bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc, mức lương, thưởng, các khoản đi kèm khác.
 7. Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên: Xác định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ mà người lao động và người sử dụng lao động phải tuân thủ trong quá trình thử việc.
 8. Điều khoản thi hành: Điều khoản cuối cùng của hợp đồng thử việc, ghi rõ hình thức lập hợp đồng, số bản lưu giữ, và hiệu lực của hợp đồng.

3. 3 mẫu hợp đồng thử việc phổ biến nhất năm 2020

Dựa vào các đối tượng lao động và người sử dụng lao động khác nhau, có thể chia thành 3 mẫu hợp đồng thử việc phổ biến như sau:

1. Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với cá nhân

Mẫu hợp đồng thử việc này dành cho hình thức người sử dụng lao động là cá nhân bất kỳ, không phải doanh nghiệp. Thường hợp đồng này sẽ dành cho những người kinh doanh nhỏ lẻ hoặc thuê lao động cho gia đình.

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) :………………………..………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: …………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Công việc phải làm: [Nhập công việc cụ thể]

Điều 2: Chế độ làm việc:

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

 1. Quyền lợi:
 • Mức lương thử việc: [Nhập mức lương thử việc]
 • Phụ cấp: Tự túc
 • Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Chế độ đào tạo
 • Những thỏa thuận khác
 1. Nghĩa vụ: [Nhập nghĩa vụ cụ thể]

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 1. Nghĩa vụ: [Nhập nghĩa vụ cụ thể]
 2. Quyền hạn: [Nhập quyền hạn cụ thể]

Điều 5: Điều khoản thi hành:

 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động Người sử dụng lao động (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hợp đồng giữa cá nhân với tập thể

Mẫu hợp đồng thử việc này dành cho hình thức người sử dụng lao động là tập thể, chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức. Hợp đồng này có tính pháp lý cao và thường dành cho các công ty hoạt động dưới dạng đa quốc gia hoặc quốc tế.

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) :………………………..………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: …………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Công việc phải làm: [Nhập công việc cụ thể]

Điều 2: Chế độ làm việc:

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

 1. Quyền lợi:
 • Mức lương thử việc: [Nhập mức lương thử việc]
 • Phụ cấp: Tự túc
 • Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Chế độ đào tạo
 • Những thỏa thuận khác
 1. Nghĩa vụ: [Nhập nghĩa vụ cụ thể]

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 1. Nghĩa vụ: [Nhập nghĩa vụ cụ thể]
 2. Quyền hạn: [Nhập quyền hạn cụ thể]

Điều 5: Điều khoản thi hành:

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;
 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động Người sử dụng lao động (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng Anh

Mẫu hợp đồng này dành cho những doanh nghiệp nước ngoài hoặc hoạt động dưới dạng đa quốc gia, quốc tế. Những người lao động cũng cần thông thạo ngôn ngữ để nắm bắt rõ về nội dung hợp đồng trước khi ký kết.

…. ONE MEMBER COMPANY LIMITED NUMBER: … SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ======================== LABOUR CONTRACT

We are :

The Employer : …… ONE MEMBER COMPANY LIMITED Represented by : Mr. …………………….. Nationality: Vietnam Position : General Director Address : No …., …… Street,……. Tel : …………………………………………..

The employee : Mrs. … Date of birth : Permanent residence : Temporary residence address : ID Card No : Agree to sign this labour contract (below This contract) and commit to implement the following provisions :

Article 1 : Duration and work of the Contract

Type of the labour contract : Labour Contract From : To: Place of work qualification : Company’s office and other place according to the decision of company Position : Department : Job description : According to the assignment of leaders and labor regulations.Collective labour agreement and the regulation, the regulations of the relevant company . “Leader” is the highest management of an array of work. Type of the labour contract : After the probationary period, the two sides will review and agree on the signing of the formal labour contract based on the results of the evaluation ò the employee in probation period.

Article 2: Work regime

Time of work : 44 hours/week The company will be provided equipment/tools depending on your work in detail.

Article 3: Obligations and Rights of the Employee :

Rights : Transportation means: Self-sufficed In probation period Main basic salary : …………………. VND. **Allowance include ** Method of Payment Time of payment Time of overtime

ARTICLE 4: RIGHTS OF THE EMPLOYER

ARTICLE 5: GENERAL

This Contract is made in three (03) originals in Vietnamese of the same legal validity. Each Party shall keep two versions Party A keeps two (2) copies and Party B keeps one (1) for implementation.

This contract is made and signed at the Number 7, Bang Lang 1, Vincom Village Eecology Urban Area, Viet Hung Ward, Hanoi city

Hanoi, date……….. month …………….. year 2014

PRPOBATIONARY PERSON(Sign and full name) EMPLOYER(Sign and full name)General Director

✅  Chuyên ⭕Đánh giá
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: 0903245168
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 0903245168
0877907790

TopLegal tự hào là website uy tín, an toàn và vô cùng tiện ích, giúp bạn khỏi nỗi lo khi phải tìm kiếm một nơi tư vấn pháp lý, kế toán cho mình.
Đây là nơi tổng hợp các văn phòng luật sư, công ty kế toán, kiểm toán uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp trên tất cả mọi miền của Việt Nam

 

Văn phòng Luật

DV Pháp lý

DV Kế toán

DV Kiểm toán

Dịch vụ ly hôn

DV văn phòng chia sẻ

Kiến thức khác

Thông tin liên hệ 

SĐT: 08.7790.7790D

Địa chỉ: 860/60S/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh,

Phường 25, Bình Thạnh

DMCA.com Protection Status